Urząd on-line
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź.Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź obsługiwana jest poprzez:
1. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.
2. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na jednym w wyżej wymienionych systemów.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Czeladź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej muszą być:
- podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub potwierdzone profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem CC SEKAP;
- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument;
- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w systemie SEKAP.
Formularze kart usług elektronicznych w systemie SEKAP.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.
Dokument elektroniczny może zostać doręczony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (w systemie SEKAP lub ePUAP) poprzez skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (w systemie SEKAP lub ePUAP) zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

Akceptowane formaty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) - Urząd Miasta Czeladź akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

Certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP.
Aby otrzymać certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP należy udać się do Urzędu rejestracji umieszczonego w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miasta Czeladź z pendrivem lub kartą kryptograficzną wydaną przez kwalifikowane centrum rejestracji oraz dokumentem tożsamości - dowodem osobistym.

Więcej informacji na temat uzyskania certyfikatu na stronie internetowej cc.sekap.pl w zakładce Repozytorium
 

Udostępnił - Agata Moliszewska (Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń) - 2010-03-30 12:48:13
Opublikował - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2010-03-30 12:48:13
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-04-22 12:08:15