Z-ca Burmistrza ds. Społecznych - mgr Beata Zawiła
 

Zadania Zastępcy Burmistrza do spraw Społecznych:

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi, tj.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Żłobkiem Miejskim.
2. Sprawuje nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury.
3. Sprawuje nadzór nad placówkami oświatowymi dla których gmina jest organem założycielskim tj.: przedszkolami publicznymi, publicznymi szkołami podstawowymi oraz publicznymi gimnazjami.
4. Organizuje i nadzoruje rozwiązywanie spraw mających szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społeczno-materialnych mieszkańców Gminy.
5. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizowaniem imprez masowych – kulturalnych i sportowych.
6. Zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem bezrobociu.
7. Sprawuje nadzór nad programami związanymi z oświatą i kulturą.
8. Współpracuje z Radą Miejską w Czeladzi i jej komisjami w zakresie zadań przez siebie nadzorowanych.
9. Przedkłada Burmistrzowi przygotowane przez siebie projekty uchwał.
10. Wydaje decyzje administracyjne na podstawie odrębnych upoważnień.
Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2014-12-18 12:05:39
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2014-12-18 12:05:39
Zmienił - Grzegorz Chała (Wydział Prawno-Organizacyjny) - 2015-06-10 15:05:41
PDF Drukuj Email