Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Czeladzi w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym i niepublicznym.
 
Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych CD. Dane w formie elektronicznej  udostępnia się w formatcie PDF.
 
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w wyżej wymienionych aspektach. 

Udostępnił - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2008-11-18 08:10:42
Opublikował - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2008-11-18 08:10:42
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-01-21 14:16:45
PDF Drukuj Email