Zmiany w warunkach sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynkach stanowiących własność gminy Czeladź
Warunki sprzedaży mieszkań komunalnych.
 
W przypadku zbywania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Wynika to z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   
Warunki sprzedaży lokali komunalnych, stanowiących własność Gminy Czeladź, określa uchwala nr XLIX/264/98 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź oraz uchwały zmieniające:
- uchwała nr XXXIII/419/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany  Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XLIX/264/98 z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź.
- uchwała nr XVIII/192/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/264/98 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź.
- uchwała nr LI/795/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XLIX/264/98 z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź.
   
Przedmiotem sprzedaży na rzecz najemców są lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność komunalną. Ze sprzedaży wyłączone są lokale mieszkalne w budynkach: -użyteczności publicznej, -związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej, -uznanych za niezbędne na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy, -o specjalnym przeznaczeniu, -stanowiących jedną funkcjonalną całość a położonych na odrębnych nieruchomościach, do czasu przeprowadzenia regulacji udziałowo-terenowych oraz lokale socjalne i lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
   
Przy sprzedaży mieszkań komunalnych stosuje się następujące bonifikaty:
- 40% ceny przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu mieszkalnego,
- 70% ceny przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku
(za równoczesną sprzedaż uznaje się złożenie deklaracji wykupu przez wszystkich najemców lokali mieszkalnych w budynku oraz zawarcie umów notarialnych przenoszących własność lokali z wszystkimi najemcami deklarującymi wykup lokali mieszkalnych w jednym terminie).
   
Sukcesywnie zwiększa się liczba budynków, w których zakończono procedurę regulacji udziałowo - terenowych i w  których możliwy jest wykup mieszkań.
Aktualna lista budynków, w których możliwa jest sprzedaż lokali na rzecz najemców znajduje się w załączniku.
   
Sprzedaż lokalu wiąże się również ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, jako prawa związanego z własnością lokalu. Sprzedaż mieszkań komunalnych następuje z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Istotne jest, iż bonifikata udzielona od wartości lokalu mieszkalnego dotyczy również udziału w prawie użytkowania wieczystego.

Procedura sprzedaży mieszkań komunalnych:
Etap 1 – przyjęcie wniosku,
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- dokładny adres wnioskodawcy ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku i lokalu, tel. kontaktowy ),
- dane dotyczące nabywanego lokalu mieszalnego (ulica, nr budynku i lokalu),
- dane o umowie najmu (numer, z dnia),
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie: www.sekap.pl oraz w Punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Czeladź.

Załączniki do wniosku:

- kserokopia umowy najmu lub decyzji o przydziale lokalu,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
Etap 2 – sprawdzenie poprawności przyjętego wniosku i analiza załączonych dokumentów.
W przypadku gdy wniosek nie czyni zadość wymaganiom, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
Etap 3 – zgromadzenie dokumentacji technicznej i prawnej niezbędnej do dokonania sprzedaży  w tym między innymi sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego, operatu szacunkowego okreslającego wartość rynkową nieruchomości lokalowej oraz ułamkowej części gruntu;
Etap 4 – sporządzenie wykazu nieruchomości i podanie go do publicznej wiadomości na okres 21 dni;
Etap 5 – spisanie protokołu uzgodnień;
Etap 6 – zawarcie umowy notarialnej.

Przygotowanie mieszkania do sprzedaży  zakończone zawarciem umowy notarialnej trwa około 6 miesięcy.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/264/98 z dnia 26 lutego 1998 roku

2. "I zmiana Uchwały Nr XLIX/264/98 -  Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIII/419/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku"

3 "II zmiana Uchwały Nr XLIX/264/98 - Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XVIII/192/2011 z dnia 29 września 2011 roku"


4. "III zmiana Uchwały Nr XLIX/264/98 - Uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LI/795/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku"KONTAKT:


Dariusz Hetmańczyk
tel. 32 / 7637-970
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Młodecka
tel. 32/ 7637-954
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2011-12-27 10:17:58
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2011-12-27 10:17:58
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-09-29 13:09:19
PDF Drukuj Email