Informacja o klubach radnych miasta Czeladź - kadencja 2014-2018


Kluby Radnych Rady Miejskiej w Czeladzi w VII kadencji 2014-2018

KOALICYJNY KLUB RADNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP (KKR PO)

  • Uchwała o powołaniu klubu z 8 grudnia 2014 r. (SE-RM.0041.4.2014)

  • Regulamin Klubu z 8 grudnia 2014 r.
    (SE-RM.0041.5.2014)


Okręg


Komitet Wyborczy

1

Maćkowski Wojciech

- Przewodniczący Klubu

2

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP


Kita Marian

1

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3

Kowalik Kamil

3

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

4

Fronczek Ewa

4

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Forum Czeladzian

5

Jarno Marek

5

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Forum Czeladzian

6

Wcisło Janina

8

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

7

Gadecki Marcin

10

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

8

Bazańska Zofia

13

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Forum Czeladzian

9

Żak Waldemar

14

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

10

Moćko Jolanta

19

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

11

Pawlik Monika

20

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RPKLUB RADNYCH – CZELADZKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

  • Uchwała o powołaniu Klubu z dnia 23 czerwca 2015 r. (SE-RM.0041.1.2015)

  • Regulamin Klubu z dnia 23 czerwca 2015 r. (SE-RM.0041.2.2014)

Rada poinformowana o utworzeniu klubu na sesji 25.06.2015

Okręg

Komitet Wyborczy

1

Mentel Andrzej

- Przewodniczący Klubu

6

KWW "CIS"

2

Trybulec Patryk

11

KWW "CIS

3

Dominik Penar

21

KWW "CIS

4

Kocoń Marek

7

KWW NOWOCZESNA CZELADŹ STANISŁAWA PISARKA

5

Juszczyk Patrycja

16

KWW NOWOCZESNA CZELADŹ STANISŁAWA PISARKA
Okręg


Komitet Wyborczy

1

Pisarek Stanisław

15

KWW NOWOCZESNA CZELADŹ STANISŁAWA PISARKA
Okręg

Komitet Wyborczy

1

Owczarz Irena

12

KKW SLD LEWICA RAZEM

2

Pilc Katarzyna

9

KKW SLD LEWICA RAZEM

3

Jaros Włodzimierz

18

KKW SLD LEWICA RAZEM
Okręg

Komitet Wyborczy

1.

Gawroński Ireneusz

17

KOMITET WYBORCZY CZELADZKA LEWICA
Kwestie dot. powstawania i funkcjonowania klubów radnych reguluje przepis § 61 Statutu Miasta Czeladź (Uchwała Nr VIII/140/2015)§ 61. 1. Radni mogą łączyć się w kluby tworzone na podstawie kryteriów przez siebie przyjętych, takich jak w szczególności kryteria polityczne, zawodowe, społeczne lub środowiskowe.

2. Klub może zostać utworzony i istnieć, jeżeli skupia co najmniej 4 radnych. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

3. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

4. Przynależność do klubu jest dobrowolna.

5. Fakt utworzenia klubu należy zgłosić Przewodniczącemu w ciągu 7 dni od dnia powstania klubu.

Przewodniczący informuje Radę o powstaniu klubu na najbliższej sesji następującej po otrzymaniu zgłoszenia o utworzeniu klubu.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. powinno zawierać:

1) nazwę klubu;

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;

3) listę członków klubu wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

7. Do zgłoszenia należy dołączyć regulamin, o którym mowa w ust. 3, a po każdej jego zmianie złożyć tekst jednolity regulaminu uwzględniający dokonane zmiany.

8. W razie zmiany składu osobowego klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego.

9. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad

Rady, jak również zgłaszać projekty uchwał, wnioski, dezyderaty, postulaty, itp.

 

Udostępnił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2011-06-16 09:47:46
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2011-06-16 09:47:46
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-22 12:03:30
PDF Drukuj Email