Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Czeladź
Miasto Czeladź jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2023. Pod koniec 2015 roku prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszarów kryzysowych i zdegradowanych w Mieście, które miałyby szansę na uzyskanie wsparcia na ich rewitalizację, a tym samym pobudzenie ich rozwoju. Na podstawie badań społecznych, ankiet z mieszkańcami, warsztatów i wywiadów pogłębionych z ekspertami wstępnie wyznaczono cztery obszary kryzysowe, a wśród nich obszary o szczególnym znaczeniu, które należy poddać rewitalizacji i są to: Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski oraz Kolonia Saturn.

 
W dniach 4.01.2016 – 2.02. 2016 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Czeladź.
W ramach konsultacji uwagi można było zgłaszać ustnie lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta oraz pisemnie poprzez specjalny adres mailowy urzędu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się wywiady z przedstawicielami różnych środowisk, w tym gospodarczego.  
Podczas trwania konsultacji społecznych pojawiła się uwaga dotycząca załączników do projektu Uchwały, a mianowicie braku uregulowania kwestii rewitalizacji Józefowa, ul. Katowicka 58 i okolica. Zgłaszający uwagę uznał, iż wskazany przez niego obszar jest „najbardziej zdegradowanym fragmentem Czeladzi”.

W odpowiedzi na to zgłoszenie informujemy, że:
Diagnoza stanowi jeden z elementów budowy GPR i obejmuje faktyczną analizę danych liczbowych, statystycznych, empirycznych i obserwacji, jak i wywiadów z mieszkańcami, środowiskami lokalnymi.
Tym samym przeprowadzono analizę problemów - przy okazji opracowywania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych" i opracowywania GPR oraz wyznaczania obszarów problemowych
i rewitalizowanych.
Zarzut błędów metodologicznych mógłby być zasadny jedynie wówczas, gdyby zespół prowadzący diagnozę i opracowujący GPR nie przestrzegał określonych kanonów i dobrych praktyk pracy socjologicznej, analitycznej, a w szczególności nie przestrzegał procedur zawartych w przepisach krajowych oraz wytycznych dla GPR władz centralnych i regionalnych.
 Jakkolwiek nie kwestionujemy degradacji przestrzennej Józefowa, analiza danych społecznych wykazała, iż łączna liczba występujących tam problemów jest znacząco niższa niż w wyznaczonych ostatecznie
i proponowanych do objęcia rewitalizacją obszarach Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski i Saturn.
Tym samym rzetelna analiza danych społecznych - ze względu na konieczność zastosowania limitów opisanych w ustawie o rewitalizacji  tj. „obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni całego Miasta oraz obejmować liczbę ludności większą niż 30% wszystkich mieszkańców” - była podstawą  wyznaczenia takich, a nie innych obszarów.
Nieujęcie obszaru Józefowa w ramach szczególnej interwencji GPR, nie uniemożliwia wdrażania tam społecznych projektów, jakie Gmina zamierza realizować i kierować do środowisk wymagających wsparcia, aktywizacji czy działań włączeniowych i integracyjnych, edukacyjnych czy prozatrudnieniowych, jednakże to w tych obszarach realizowana będzie większość interwencji.


Zgłoszono także uwagę związaną z błędami, jakie pojawiły się w udostępnionych opracowaniach, w tym:  nieprawidłowe określenie jednostek miejskich.
W odpowiedzi na tą uwagę informujemy, iż jednostki miejskie, które zostały wskazane w diagnozie odnoszą się do innego dokumentu strategicznego opracowanego przez Miasto – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże zgadzamy się, iż ze względu na brak prawnie określonych jednostek pomocniczych Miasta przyjęte nazewnictwo może nie być dla wszystkich jasne. W związku z powyższym w opracowaniu dodano także informacje o innych, zwyczajowo funkcjonujących nazwach części Miasta.

Ostatnią uwagą, która pojawiła się w opracowaniu było brak uwzględnienia wszystkich połączeń autobusowych w Czeladzi, w tym pominięcie Wojkowic.
W odniesieniu do tej uwagi pragniemy poinformować, iż w opracowaniu pojawia się informacja o bezpośrednich połączeniach autobusowych z innymi miastami, jednakże autorzy skupili się na wskazaniu Miast większych niż Czeladź. Niemniej jednak przedmiotowe połączenie zostało dodane do opracowania.

Odnośnie przeprowadzonych w ramach konsultacji wywiadów:
Respondenci zgodzili się, iż wskazane wstępnie obszary kryzysowe i obszary rewitalizacji mają istotne znaczenie dla Miasta,  a równocześnie są obszarami, które koncentrują w sobie negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze. Warto podkreślić, że za szczególnie ważny obszar dla rozwoju Miasta została wskazana Wschodnia Strefa Ekonomiczna.
Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Czeladź wraz z załącznikami zostanie przekazany na Sesję Rady Miejskiej do uchwalenia.
Udostępnił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-17 09:11:09
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-17 09:11:09
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-17 09:19:09
PDF Drukuj Email